ചാല-കോയ്യോട് റോഡ് നവീകരണം തുടങ്ങി

ചാല: റോഡ് തകർച്ചയെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായ ചാല-കോയ്യോട് റോഡിന്റെ നവീകരണം തുടങ്ങി. ഓവുചാലിന്റെ പണിയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ടാറിങ് പിന്നീട് നടക്കും. ചാല മുതൽ മൗവ്വഞ്ചേരി വരെയുള്ള അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മെക്കാഡം ടാർ ചെയ്യും. റോഡ് തകർന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരുവർഷത്തോളമായി. കഴിഞ്ഞ മേയിൽ റോഡിന്റെ നവീകരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പിടാൻ റോഡ് കീറിയതോടെ പണി മുടങ്ങി. പത്ത് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ഒരു കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ്സും ഇതിലൂടെ ഓടുന്നുണ്ട്. റോഡിന്റെ നവീകരണത്തിനായി അഞ്ചുകോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: