എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം.എസ്സ്.സി പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് പയ്യന്നൂർ കാരിക്ക്.

എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം.എസ്സ്.സി കെമിസ്ട്രി (ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ)

പരീക്ഷയിൽ പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിലെ ജനാർദ്ധന്റെയും യശോദയുടെ മകൾ ശ്രുതി കെ ജനാർദ്ധനൻ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: