പള്ളിപറമ്പിൽ പന്തൽ ജോലിക്കിടെ യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു

കണ്ണാടിപറമ്പ; പള്ളിപറമ്പിൽ പന്തൽ ജോലിക്കിടെ യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു അബ്ദുൾ ഖാദർ മാലാങ്കലത്ത് നൂഞ്ഞേരി യാണ് മരണ പെട്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് മരണപ്പെട്ടത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: