കണ്ണൂരിൽ ജൂണ്‍ 26 വെള്ളിയാഴ്ച ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

9 / 100 SEO Score

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കല്ലംവള്ളി, ഏഴിലോട്, ചക്ലിയ കോളനി, മാരുതി പോപ്പുലര്‍, പുറച്ചേരി, കാരാട്ട്, ഹൈസ്‌കൂള്‍,  സൗപര്‍ണിക ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 26 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
അഞ്ചരക്കണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി  ടൗണ്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 26 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ താര്‍ റോഡ്, വട്ടപ്പറമ്പ്, എളയാവൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്, എളയാവൂര്‍ ബാങ്ക്, മയ്യാലപീടിക, ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 26 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
പെരളശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പെരളശ്ശേരി, പഞ്ചായത്ത്, ടാക്കീസ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 26 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ 10.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കോളാരി, പാങ്കുളം ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 26 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ രണ്ട് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചാലോട്  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വെങ്കണപ്പറമ്പ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ജൂണ്‍ 27 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: