മാർച്ച് 22 ന്റെ ഡൽഹി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഫ്‌ളൈറ്റിൽ (No AI425) വന്നവർ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക

മാർച്ച് 22 ന്റെ ഡൽഹി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഫ്‌ളൈറ്റിൽ No AI425 വന്നവർ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുക. അല്ലെങ്കിൽ 0497 2700194, 2713437 ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: