ഇരിട്ടിയിൽ DYSP സജേഷ് വാഴളപ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി; മട്ടന്നൂരിൽ ഹോം കൊറന്റയിൻ ലംഘിച്ചതിന് ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

ഇരിട്ടിയിൽ DYSP സജേഷ് വാഴളപ്പിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. മട്ടന്നൂരിൽ ഹോം കൊറന്റയിൻ ലംഘിച്ചതിന് ഒരാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: