ഭണാനുമതി ലഭിച്ചു

കെ വി സുമേഷ് എംഎൽ എയുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയിലുൾപ്പെടുത്തി 14 ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ തളാപ്പ് അമ്പാടി മുക്കിനടുത്തുള്ള എൻഎച്ച് അമ്പലവയൽ റോഡ്, മസ്ജിദ് വനത്തിൽ കണ്ട് റോഡ്, ബാലൻ നായർ റോഡ്, മസ്ജിദ് റോഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൾവെർട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

ഇരിക്കൂർ എംഎൽ എ യുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയിലുൾപ്പെടുത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഉളിക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ ശാന്തിഗിരി ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടർ ഭരണാനുമതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: