ജില്ലയിലെ മികച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവർക്കുള്ള അവാർഡ് മയ്യിൽ സ്വദേശി എം.പി ജയരാജന്

കണ്ണൂർ: റോഡ് സുരക്ഷാ ഫോറം പയ്യന്നൂർ സംഘടിപ്പിച്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ടാക്സി ഓട്ടോറിക്ഷ മേഖലയിലെ മികച്ച ഡ്രൈവർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മികച്ച ടാക്സി ഡ്രൈവർ അവാർഡ് മയ്യിൽ സ്വദേശി എം.പി ജയരാജന് ലഭിച്ചു. മയ്യിൽ ടാക്സി സ്റ്റാന്റിലെ തൊഴിലാളിയും മയ്യിൽ സ്വദേശി പത്മനാഭന്റെയും തങ്കമണിയുടെയും മകനുമാണ് ജയരാജൻ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: