ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ പകൽവീട് പാട്യത്ത്   

ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ പകൽവീട് പാട്യത്ത് ഒരുങ്ങുന്നു. സമൂഹത്തിലെ ഒറ്റപ്പെടുന്നതും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവർക്ക് സമയം ചിലവിടാനും താമസിക്കുവാനുമുള്ള ഇടമായാണ് പകൽവീട് ഒരുങ്ങുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള പാട്യം, ചിറ്റാരിപറമ്പ്, കുന്നോത്തുപറമ്പ്, തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലം.  18 നും 55 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള മാനസികാസ്വസ്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സാമൂഹ്യവും മാനസികവുമായ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്‌ക്രീനിംഗ് നടത്തി കണ്ടെത്തുന്ന മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവർക്ക് രാവിലെ പത്തു മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ ഇവർക്ക് ഇവിടെ സമയം ചിലവഴിക്കാം.

പാട്യത്ത് ചെറുവാഞ്ചേരിയിലാണ് പകൽവീടിന്റെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 40 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ടുപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പകൽവീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കായി വാഹനസൗകര്യവും ഭക്ഷണവും നൽകും. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വീടുകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതികൾ പകൽവീട് വഴി നടപ്പിലാക്കും. ഇതോടൊപ്പം ഇവർക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള വിദഗ്ധ പരിശീലനവും നൽകും. മരുന്നു കവർ, പേപ്പർ ബാഗ്, കടലാസ് പൂക്കൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൽകുന്നത്. തുടർന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള പരിശീലനവും നൽകും. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഇവർക്കായി വൈദ്യപരിശോധനയും നടത്തും.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: