കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ


വെള്ളൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ജവഹർ, വെള്ളൂർ ബാങ്ക്, ജനത, ജന്റ്സ് ക്ലബ്, കാറമേൽ മുച്ചിലോട് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ 25ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി വരെ വൈദ്യൂതി മുടങ്ങും.


ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കാവുമ്പായി പാലം ഭാഗത്ത് നവംബർ 25ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചേപ്പായികോട്ടം, പേരുൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ 25 വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 10 മണി വരെയും മാതമംഗലം സോമിൽ, പേരുൽ റോഡ് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ ഒരു മണി വരെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, പ്രൈം ക്രഷർ, മലബാർ ക്രഷർ, ജെ ബി എസ് കോളേജ്, വട്ടയാട്, സുവിശേഷപുരം, വൈറ്റ് കോൾ, റസിയ ഇന്റർലോക്ക് എന്നീ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഞെക്ലി ട്രാൻസ്ഫോമർ പരിധിയിൽ നവംബർ 25 വെള്ളി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.


ചെമ്പേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മണ്ണം കുണ്ട്, തോട്ടം, പുറഞ്ഞാണ്, പറഞ്ഞാണ് ടവർ, നരിയൻ മാവ്, മിൽ, കരയത്തുംചാൽ, കരയത്തുംചാൽ ടവർ, വെളിയനാട്, കോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ 25ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: