കാൺമാനില്ല

ഫോട്ടോയില്‍ ഉളള മനോജ് സി, കയരളം, ഒറപ്പൊടി. എന്നയാളെ 23.10.18 തീയ്യതി

മുതല്‍ കാണ്മാനില്ല ഇയാളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കില്‍ മയ്യില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ അറിയിക്കുക ഫോണ്‍.’ 04602274000

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: