കോളയാട് നിന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി കെ.കെ.രാഗേഷ് എം.പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പേരാവൂർ: കോളയാട് നിന്ന് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നവീകരിക്കുന്ന റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം

കെ.കെ.രാഗേഷ് എം.പി.ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.സുരേഷ്‌കുമാർ അധ്യക്ഷനായി.പേരാവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജിജി ജോയി,മാലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.അശോകൻ,കെ.ഇ.സുധീഷ് കുമാർ,കെ.ഗംഗാധരൻ,എൻ.ജനാർദ്ദനൻ,കെ.വിനോദ്കുമാർ,എൻ.രാമൂട്ടി,ടി.ശങ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
18 കോടി ചിലവിലാണ് നവീകരണ പ്രവർത്തി.
മേനച്ചോടി-ആലച്ചേരി-തൃക്കടാരിപ്പൊയിൽ-ശിവപുരം-നാൽപ്പാടി വഴി മട്ടന്നൂരിലേക്കുള്ള റോഡാണ് കേന്ദ്ര റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്നത്. മൊത്തം പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിൽ നവീകരിക്കുന്ന റോഡ് അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ മെക്കാർഡം ടാറിങ്ങ് ചെയ്യും.കെ.കെ.രാഗേഷ് എം.പി സാഗി (സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാമീൺ യോജന) പദ്ധതിയിൽ പെടുത്തിയാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്.
നിടുംപൊയിൽ,കോളയാട്,ആലച്ചേരി,അറയങ്ങാട് പ്രദേശത്തുകാർക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഉടനെ യാഥാർഥ്യമാവുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: