അന്തരിച്ചു

വൻകുളത്ത് വയൽ,
24/9/17‌.

പരേതനായപുത്തം വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാരുടെ ഭാര്യ തെക്കൻ രാമത്ത് ജാനകിയമ്മ (73) അന്തരിച്ചു,
മക്കൾ: ഹേമലത, സ്നേഹ പ്രഭ, രാജലക്ഷ്മി, മുരളീധരൻ.
മരുമക്കൾ: ഹരീന്ദ്രൻ, ബാബു, രാജൻ, സപ്ന

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: