ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്

24.07.2018 gold rate

സ്വർണ വില..916

2785/ഗ്രാം

വെള്ളി വില 999

43/ഗ്രാം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: