മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കവർച്ച

കണ്ണാടി പറമ്പ്: ചേലേരി ഈശാന മംഗലം ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ കവർച്ച നടന്നു. അകത്തുള്ള  ഭണ്ഡാരവും നാലമ്പലത്തിനുള്ളിലുള്ള രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങളുമാണ് കവർച്ച നടത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. രാത്രി 11. മണിക്കും കാലത്ത് 6.00 മണിക്കും ഇടയിലുള്ള സമയം മുമ്പും കുത്തി പൊളിച്ച് മോഷണം നടത്തിയ സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്- ഓഫീസ് റിക്കാർഡുകളും വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടം കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ശ്രീകോവിലിൽ കയറിയിട്ടില്ല.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: