എൻ- 95 മാസ്ക് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ; കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ രീതിയും വിശദീകരിച്ചു

എൻ-95 മാസ്ക് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വില കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ തവണ എൻ 95 മാസ്ക് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ രീതി എയിംസ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അഞ്ച് 5 എൻ95 മാസ്ക് ഒന്നിച്ചു വാങ്ങിയാൽ നല്ലതെന്ന് എയിംസ് പഠനം പറയുന്നു. ഒരു തവണത്തെ ഉപയോ​ഗത്തിന് ശേഷം മാസ്ക് മലിനമായില്ലെങ്കിൽ ആ മാസ്ക് ഒരു പേപ്പർ കവറിൽ സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റ് നാല് മാസ്ക് കൂടി ഉപയോ​ഗിച്ച് ഇതേ പോലെ സൂക്ഷിച്ച ശേഷം ആറാം ദിവസം ആദ്യം ഉപയോ​ഗിച്ച മാസ്ക് വീണ്ടും ഉപയോ​ഗിക്കാം. ഈ വിധം പരമാവധി മൂന്ന് തവണ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോ​ഗിക്കാം. അതിൽ കൂടുതൽ തവണയോ, തുടർച്ചയായോ എൻ95 മാസ്കുകൾ ഉപയോ​ഗിക്കാൻ പാടില്ല.

സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ ഉപയോ​ഗിക്കാൻ പാടുള്ളു. ആറ് മുതൽ 8 മണിക്കൂർ വരെയെ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോ​ഗിക്കാവൂ. തുണി മാസ്കുകൾ നന്നായി കഴുകി ഉണക്കി വേണം ഉപയോ​ഗിക്കാൻ.

മാസ്ക് ഉപയോഗവും ബ്ലാക്ക് ഫഗസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അശാസ്ത്രീയ പ്രചാരണമാണെന്നും അത് വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

L

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: