കണ്ണൂരിൽ കാട്ടാമ്പള്ളി, അലവിൽ, ഹൈവേ ജംഗ്‌ഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നു; അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് വളപട്ടണം പോലീസ്

കണ്ണൂരിൽ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് വളപട്ടണം പോലീസ്. ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും വകവെക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെ കാട്ടാമ്പള്ളി, അലവിൽ, ഹൈവേ ജംഗ്‌ഷൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വളപട്ടണം SHO എം കൃഷ്ണൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: