ഉരുവച്ചാൽ പഴശ്ശിയിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് 4 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഉരുവച്ചാൽ പഴശ്ശിയിൽ ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് 4 പേർക്ക് പരിക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: