പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഉഷസ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും നേത്ര പരിശോധനയും ബഹു: ചെയർപേഴ്സൺ കെ.വി.ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

പയ്യന്നൂർ: ദേശീയ നഗര ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുത്തത്തിയുടെയും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവിത ശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അമ്പലത്തറ വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്ന സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെയും നേത്രപരിശോധനയുടെയും ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി.കെ.വി.ലളിത നിർവ്വഹിച്ചു. ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി.വി. സജിത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.മുത്തത്തി യു.പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ: കൃഷ്ണൻ പി.പി. സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വാർഡ് കൗൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ , കൺവീനർ കെ. പവിത്രൻ , ഡോ: അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ പി.ആർ. ഒ.ജാക്സൺ എഴിമല, കോർഡിനേറ്റർ അനീഷ് എൻ.കെ. എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ദേശീയ നഗര ആരോഗ്യ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നഗര പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മുത്തത്തിയുടെയും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവിത ശൈലി രോഗ നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ അമ്പലത്തറ വായനശാലയിൽ വെച്ച് നടന്ന സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെയും നേത്രപരിശോധനയുടെയും ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി.കെ.വി.ലളിത നിർവ്വഹിച്ചു. ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി.വി. സജിത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.മുത്തത്തി യു.പി.എച്ച്.സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ: കൃഷ്ണൻ പി.പി. സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വാർഡ് കൗൺസിലർ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ , കൺവീനർ കെ. പവിത്രൻ , ഡോ: അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ പി.ആർ. ഒ.ജാക്സൺ എഴിമല, കോർഡിനേറ്റർ അനീഷ് എൻ.കെ. എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: