നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ നമ്പോലൻ മുക്ക്, ഹസ്സൻ മുക്ക് എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 25 ബുധൻ രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയും കേളപ്പൻമുക്ക് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകീട്ട് ആറ് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാടായി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ കോഴി ബസാർ, പ്രതിഭ ടാക്കീസ്, കാലിക്കൽ എന്നീ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 25 ബുധൻ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചെമ്പുല്ലാഞ്ഞി ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ജനുവരി 25 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചെറുകുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ മുട്ടിൽ റോഡ് പരിസരം, എ കെ സോമിൽ, താവം പോസ്റ്റോഫീസ് പരിസരം, താവം മേൽപ്പാലം പരിസരം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ജനുവരി 25 ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: