മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് കാർണിവൽ ഡിസംബർ 21 മുതൽ 31 വരെ

മുഴപ്പിലങ്ങാട്:ഭീമൻ വിസ്മയത്തോടുകൂടി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന മുഴപ്പിലങ്ങാട് കാർണിവൽ ഇന്ന് 23-12-2019 വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ഇശൽ പാട്ടിന്റെ രാജകുമാരൻ കൊല്ലം ഷാഫി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഇശൽ രാവ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: