കുട്ടികളിലെ കാൻസർ :’ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹോപ്‌’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

തലശ്ശേരി : അർബുദ ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന ഹോപ്‌ ചൈൽഡ് ക്യാൻസർ കെയർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ ‘ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹോപ്‌ ‘പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടനം മലബാർ കാൻസർhope2

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: