കണ്ണൂർ സൗത്ത് ബസാറിൽ ലോറി മറിഞ്ഞു; ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ ദേശീയ പാതയില്‍  തെക്കീബസാറില്‍ മക്കാനിക്ക് സമീപം ലോറി മറിഞ്ഞു. ആർക്കും പരിക്കില്ല. പാതയില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: