ചാലാട് ബാങ്കിന് സമീപത്തെ ഹനീഫ കെപി അന്തരിച്ചു

ചാലാട് ബാങ്കിന് സമീപത്തെ ഹനീഫ കെപി (76) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: സുബൈദ. എം.കെ

കബറടക്കം പള്ളിയാമൂല കബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: