കോവിഡ് ; മട്ടന്നൂർ ടൗൺ നാളെമുതൽ അടച്ചിടും

5 / 100

മട്ടന്നൂർ: നാളെ 24 /9 /2020 മുതൽ ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ മട്ടന്നൂർ ടൗൺ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 28, 29, 31, വാർഡുകൾ ടൗൺ പൂർണമായും അടച്ചിടാൻ നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു.
ടൗണിലെ ചില ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾ , വ്യാപാരികൾ, ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് അനിതാ വേണു അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: