കരിങ്കൽക്കുഴി ചോയ്യപ്രത്ത് രാഘവൻ (രാവൂട്ടിയേട്ടൻ) അന്തരിച്ചു

ചോയ്യപ്രത്ത് രാഘവൻ (രാവുട്ടിയാട്ടൻ) അന്തരിച്ചു,

ഭാര്യ: പത്മിനി. മക്കൾ: ചിത്ര, രതീഷ്. മരുമകൻ: ബാബു. ശവസംസ്കാരം 23.8-18 ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് പാടിക്കുന്ന് ശ്മശാനത്തിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: