മാലിന്യ സംസ്കരണം കൊണ്ട് ദുരിതത്തിലായ ഒരു നാടും നാട്ടുകാരും

പുതിയതെരു മാലിന്യ പ്ലാന്റ് നാട്ടുകാർക്ക് തീരാ ദുരിതം സമ്മാനിക്കുന്നു… കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ വീഡിയോ സ്റ്റോറി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: