തമിഴ്‍നാട് സർക്കാർ വീഴുമോ? ലീഡ് മാറി മറിയുന്നു

കേവലഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമോ എന്നുറപ്പില്ലാതെ ആടിയാടി നിൽക്കുന്ന തമിഴ്‍നാട് സർക്കാരിന്‍റെ ഭാവി തുലാസ്സിലാക്കി മാറി മറിയുന്ന ലീഡ് നില. 22 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെയാണ് കൂടുതൽ സീറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കേവലഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാൻ പത്ത് സീറ്റെങ്കിലും വേണ്ട അണ്ണാ ഡിഎംകെയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ര സീറ്റുകളില്ല. ആകെ 234 സീറ്റുകളുള്ള തമിഴ്‍നാട് നിയമസഭയിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് 118 സീറ്റുകൾ വേണം. എന്നാൽ ഇതിൽ 22 സീറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: