ജില്ലയിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം

New updates@ kannurvarthakal.com

*കണ്ണൂർ:*
*പോളിംഗ് നില- 2.00 pm വരെ*
*.. 52.84 ശതമാനം*

*പോളിംഗ് നില- 2.00 pm*

*1. പയ്യന്നൂര്‍……………… 58.08*
*2. കല്ല്യാശ്ശേരി…………. 53.01*
*3. തളിപ്പറമ്പ്…………… 55.69*
*4. ഇരിക്കൂര്‍……………. 52.79*
*5. അഴീക്കോട്…………. 51.38*
*6. കണ്ണൂര്‍………………… 49.68*
*7. ധര്‍മ്മടം………………. 51.28*
*8. മട്ടന്നൂര്‍ ………………. 53.35*
*9. പേരാവൂര്‍…………….. 51.58*

*10. തലശ്ശേരി……………. 51.23*
*11. കൂത്തുപറമ്പ് ……….. 50.82*

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: