മലമ്പാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ

പാനൂർ: കോടിയേരി മലമ്പാർ കേൻസർ സെന്ററിൽ രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പാത്തോളജി ലാമ്പിൽ വന്ന രോഗികളാണ് ദുരിതത്തിലായത്.

പത്തോളജി വിഭാഗത്തിലെ പരിശോധ ഉപകരണത്തിന് തകരാർ സംഭവിച്ചതാണ് കാരണം.

പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ ചികിത്സ തുടങ്ങാൻ സാധിക്കില്ലെന്നതിനാൽ പല രോഗികളും തിരിച്ചു പോകുകയാണുണ്ടായത് ഒ.പി.വിഭാഗത്തിൽ വന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം മറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും കാൻസർ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി എം.സി.സിയിൽ വന്ന രോഗികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാതെ ചികിത്സ തുടങ്ങാൽ സാധിക്കില്ല എന്നതിനാൽ പലരും വേദനകൾ സഹിച്ച് പാത്തോളജി ലാമ്പിൽ കയറിയിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതിനാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ലാമ്പിലുള്ളവർ വിക്തമായ വിവരങ്ങൾ രോഗികളെ അറിയിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നമായത് .

ആയതിനാൽ ലാമ്പിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും പരിശോധന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് തകരാർ സംഭവിച്ചാൽ ഉടൻ പരിഹരിച്ച് സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് തരാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നുമാണ് രോഗികൾ ആവിശ്യപെടുന്നത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: