ഭരണാനുമതി നല്‍കി

ജെയിംസ് മാത്യു എം എല്‍ എ യുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയില്‍ നിന്നും ആന്തൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഐ ഡി പ്ലോട്ട് സൂര്യഗ്രാമം റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്ക് 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്‍കി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

കെ എം ഷാജി എം എല്‍ എ യുടെ പ്രത്യേക വികസന നിധിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നാറാത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ  വാര്‍ഡ്  17 ല്‍ തയ്യില്‍ വളപ്പ് റോഡ് ടാറിംഗിന് 2,85,000 രൂപയുടെയും വാര്‍ഡ് 14 ല്‍ കൂളിത്തറ റോഡ് സോളിംഗ് പ്രവൃത്തിക്ക് 4,95,000 രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതി നല്‍കി ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: