ക്വിസ് മത്സരം : വിജയികൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

മാങ്കടവ് മാങ്കടവ് കാരുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായ ഓൺലി മാങ്കടവ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ പുതുവർഷത്തിൽ ജനറൽ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക ഓൺലൈനിൽ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു .ജനുവരി മാസത്തെ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായ ഹാഷിം സി എച്ച് ,ഹാരിസ് സി എച്ച് ,അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ സി എച്ച് എന്നിവർക്ക് മാങ്കടവ് നടന്ന പരിപാടിയിൽ എം വി അബ്ദുള്ള അൻസൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കെ പി സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു .ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ഹാഷിം സി എച്ച് നൗഷാദ് സി എച്ച് ബഷീർ സി അബ്ദുള്ള എം വി പി കെ അഷ്റഫ് ഹംസ കരിയാടൻ എന്നിവർ ക്വിസ് മത്സരം നിയന്ത്രിച്ചു. എല്ലാമാസവും ക്വിസ് മത്സരം നടത്തുവാൻ തിരുമനാച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: