മൊറാഴ മുതുവാനിക്കുന്നിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം പതിവാകുന്നു

മൊറാഴ: മുതുവാനിക്കുന്നിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം പതിവാകുന്നു. അറവു മാലിന്യങ്ങളും കുട്ടികളുടെ പാമ്പേഴ്സ് പോലുള്ള മാലിന്യങ്ങളുമാണ് കൂടുതലും. വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത്.മാലിന്യങ്ങൾ റോഡിൽ തന്നെ ഇടുന്നത് മൂലം തെരുവു നായശല്യവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ യാതൊരു തെളിവും ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ CCTV പോലുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: