കടമ്പൂർ ഈസ്റ്റ് യുപി സ്കൂളിൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

എടക്കാട്:കടമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പി എച്ച് സി കടമ്പൂർ നേതൃത്വത്തിൽ
കാലവസ്ഥ വ്യതിയാന ദുരന്ത നിവാരണ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പ് കടമ്പൂർ ഈസ്റ്റ് യുപി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. അസി: ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ കുമാർ ക്യാമ്പിൽ ക്ലാസ്സ് എടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: