കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള സെന്റ് തെരേസാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ

കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള സെന്റ് തെരേസാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ.

ശാസ്ത്ര -സാമൂഹ്യ- ഗണിത – പ്രവൃത്തി പരിചയ – ഐ ടി മേളകൾ 2018 ഒക്ടോബർ 30 ചൊവ്വാഴ്ച ,കണ്ണൂർ സെന്റ് തെരേസാസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: