അഴീക്കോട് പോർട്ട് റോഡ് അംഗൻവാടിക്കു സമീപം കൂങ്കാരൻ ലക്ഷ്മി (85) നിര്യാതയായി

അഴീക്കോട് പോർട്ട് റോഡ് അംഗൻവാടിക്കു സമീപം കൂങ്കാരൻ ലക്ഷ്മി (85) നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് പരേതനായ ഗോവിന്ദൻ , മക്കൾ: സുരേശൻ ,സുജന, രചന

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: