കേരള-ലളിതകല-അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ സാജു നടുവിലിനെ അനുമോദിച്ചു

ഈ വർഷത്തെ കേരളലളിതകല അക്കാദമി പുരസ്കാരം നേടിയ സാജു നടുവിലിനെ ദേശാഭിമാനി

സാംസ്കാരിക വേദി അനുമോദിച്ചു.

ഡോ. സജിത്ത് ബാബു [മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ] ഉപഹാരം നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: