എവർഗ്രീൻ ജീലാനി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് റോഡ് പരിസരം വൃത്തിയാക്കി

ഇരിക്കൂർ : എവർഗ്രീൻ ജീലാനി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇരിക്കൂർ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാർഡിലെ പെരുവളത്തുപറമ്പ് പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമുള്ള ജിലാനി പൈസായി ഭാഗത്തുള്ള കാടുമൂടി കിടന്ന റോഡിന് ഇരുവശവും സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി

എവർഗ്രീൻ ജീലാനി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിലെ ഷാഹൂദ്, അസ്മദ്, അഫ്രീദ്, ഫയാദ്, അസ്ലാഹ്, നാസിൽ തുടങ്ങിയവർ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: