വളപട്ടണത്ത് പോലീസ് ഡ്രോൺ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു

വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ഡ്രോൺ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഇന്ന് പാപ്പിനിശ്ശേരിയിലെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതും അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നതും സമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. DYSP പ്രേമരാജൻ, SHO എം കൃഷ്ണൻ, എസ് ഐ മാരായ ഷിജു, പ്രസാദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: