മയ്യിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഇനി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം

മയ്യിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ നിലവിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവശ്യ സർവ്വീസുകൾ നാളെ മുതൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. തിങ്കൾ വ്യാഴം എന്നീ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം. മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കാനും ഹോം ഡെലിവറി വഴി സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പാൽ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: