വളപട്ടണം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പ്രശ്ന സാദ്ധ്യതാ സ്ഥലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സേനയുടെ റൂട്ട് മാർച്ച്

കണ്ണൂർ: വളപട്ടണം സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പ്രശ്ന സാദ്ധ്യതാ സ്ഥലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സേനയുടെ റൂട്ട് മാർച്ച്, പുതിയതെരു വളപട്ടണം, പാപ്പിനിശ്ശേരി ഭാഗങ്ങളിലാണ് 200 ഓളം പേരടങ്ങുന്ന കേന്ദ്രസേനാംഗങ്ങൾ റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയത് വളപട്ടണം ഇലക്ഷൻ ചാർജുള്ള DYSP ഷാജി വർഗ്ഗീസ്, SH0 ആനന്ദ് R. ips, ഇൻസ്പെക്ടർ വി.വി മനോജ് എന്നിവർ റൂട്ട് മാർച്ച് നിയന്ത്രിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: