ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

പൂക്കോം-മാടപ്പീടിക റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ റോഡ് വഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം 30 ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചു. ഇതുവഴി പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ മഞ്ഞോടി-ഇടയിൽപീടിക-പള്ളൂർ-ചൊക്ലി രജിസ്‌ട്രോഫീസ് റോഡും ഓറിയന്റൽ സ്‌കൂൾ-വയൽപീടിക റോഡും അനുയോജ്യമായ മറ്റ് റോഡുകളും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം അസി.എക്സിക്യട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: