കാണ്മാനില്ല

അഴീക്കോട് വായിപ്പറമ്പയിലെ പ്രസൂൺ കീക്രോടത്ത് (32)നെ (22/02/2022)
പുലർച്ചെ മുതൽ കാണ്മാനില്ല.
കണ്ടുകിട്ടുന്നവരോ എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവരോ
അടുത്ത പോലീസ്
സ്റ്റേഷനിലോ താഴെക്കാണുന്ന
ഫോൺ നമ്പറിലോ
അറിയിക്കാൻ അപേക്ഷ. Midhun: 7902248717
Sreejith: 8921 275096

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: