പെരുവാമ്പ വയനാട്ടുകുലവൻ ക്ഷേത്രം ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവവും കളിയാട്ട മഹോത്സവവും


മാതമംഗലം: പെരുവാമ്പ വയനാട്ടുകുലവൻ ക്ഷേത്രം ഒറ്റക്കോല മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി 24, 25 തിയ്യതികളിൽ നടക്കും. 24 ന് രാത്രി 7 മണിക്ക് ഒറ്റക്കോലം ദൈവത്തിന്റെ തോറ്റം പുറപ്പാട്. 25 ന് പുലർച്ചെ ഒറ്റക്കോലം തീചാമുണ്ഡി ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി പ്രവേശനം. ഫെബ്രുവരി 28 മാർച്ച് 1, 2 തിയതികളിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം നടക്കും. 28 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് കളിയാട്ടത്തിനുള്ള അരി അളവ് . രാത്രി 7.30 ന് മെഗാഷോ . മാർച്ച് 1 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വയനാട്ടുകുലവൻ ദൈവത്തിന്റെ തിടങ്ങൽ. രാതി 7 മണി മുതൽ വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ തോറ്റങ്ങൾ. രാത്രി 8 മണിക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ മഠത്തിൽ നിന്നും കാഴ്ച്ച വരവ്. മാർച്ച് 2 ന് പുലർച്ചെ 3 മണി മുതൽ കുറുമ്പിലോട്ട് ഭഗവതി, പെരുവാമ്പ ചാമുണ്ഡി, ഗുളികൻ , പുതിയ ഭഗവതി, വയനാട്ടുകുലവൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, കരിമണൽ ചാമുണ്ഡി, കാട്ടുമൊടന്ത എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് എന്നിവ നടക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: