മട്ടന്നൂർ രജിഷനിവാസിൽ സി.കെ.രാജൻ(55) അന്തരിച്ചു

മട്ടന്നൂർ: മലക്ക് താഴെ
രജിഷനിവാസിൽ സി.കെ.രാജൻ(55) അന്തരിച്ചു ഭാര്യ: വസന്ത
മക്കൾ: രജിഷ, നിഖിൽ രാജ്. മരുമകൻ: ഷിജു (നായ്ക്കാലി) സംസ്കാരം വീട്ടു വളപ്പിൽ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: