അഞ്ച് പവന്‍റെ സ്വർണമാല നഷ്ടപ്പെട്ടു

കണ്ണൂർ : കണ്ണൂരിൽ നിന്നും യാത്രാമധ്യേ അഞ്ച് പവന്റെ സ്വർണമാല നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷമീർ എന്നയാളുടെ അഞ്ച് പവന്റെ സ്വർണമാലയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കണ്ടുകിട്ടുന്നവർ ബന്ധപ്പെടുക.
ph.9895527524

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: