നിർദ്ധനരായവർക്കുള്ള SYS ന്റെ ദാറുൽ ഖൈർ വീടിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം

കണ്ണപുരം: നിർദ്ധനരായവർക്കുള്ള SYS ന്റെ ദാറുൽ ഖൈർ വീടിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ കർമ്മം

ളിയാഉൽ മുസ്തഫ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമ്മ തങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ 9.00 മണിക്ക് നിർവ്വഹിക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: