കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

പാടിയോട്ടുചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ചെമ്പുലഞ്ഞി, ചന്ദ്രവയൽ, ഈങ്കുളം, മുണ്ടേർ കാനം, വങ്ങാട്, ചാത്തൻ പാറ, പൊന്നംവയൽ, കൊട്രടി, വള്ളിപിലാവ്, കൊരമ്പ കല്ല്’, പോത്താംകണ്ടം, നീലിരിങ്ങാ എന്നീഭാഗങ്ങളിൽ സപ്തംബർ 22 ബുധൻ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ  വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ഹംറാസ്, കുറുവ ബാങ്ക്, കരാറനികം ബാങ്ക്, തയ്യില്‍ക്കാവ്, വട്ടക്കുളം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ സപ്തംബർ 22 ബുധൻ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും കുറുവ പാലം, കുറുവ റോഡ്, പടന്ന എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: