ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (BDK) യുടെ തലശ്ശേരി താലൂക്ക് രക്ത ദാനസേന രൂപീകരണ യോഗം നാളെ

രക്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു സമ്മാനം

രക്ത ദാന ജീവ കാരുണ്യ രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായ ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഴ്സ് കേരള യുടെ ഭാഗമാകുവാൻ നിങ്ങളെവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 22 ഞായർ ഉച്ചക്ക് 1.30ന് മാഹി പള്ളിക്കടുത്തുള്ള മേരി മാതാ ഹാളിൽ ബി.ഡി.കെ തലശേരി താലൂക് രൂപികരണ യോഗം നടത്തപ്പെടുന്നു. നന്മയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള തലശ്ശേരി താലൂക് പരിധിയിൽ ഉള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക

സമീർ പെരിങ്ങാടി +917736107769
സഫീർ
9447313895
ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഴ്സ് കേരള കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മറ്റി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: