ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് കേരള (BDK) യുടെ കണ്ണൂർ താലൂക്ക് രക്ത ദാനസേന രൂപീകരണ യോഗം നാളെ

രക്തം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു സമ്മാനം

രക്ത ദാന ജീവ കാരുണ്യ രംഗത്ത് നിറ സാന്നിധ്യമായ ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഴ്സ് കേരള യുടെ കണ്ണൂർ താലൂക് രൂപീകരണ യോഗവും ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കലും സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ഞായർ രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സൗത്ത് ബസാർ കാലിക്കറ്റ്‌ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. സംഘടനയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കണ്ണൂർ താലൂക് പരിധിയിൽ ഉള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക

നദീർ 9656737326
മുബാരിസ് 7025269407
സ്വരൂപ് 7025269412

ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഴ്സ് കേരള കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മറ്റി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: